Propozice 6h LMP1, LMP2 - Proposition 6h LMP1, LMP2

1   Závodní team (posádka) - Racing team (crew)

Musí se skládat ze třech závodníků, z nichž alespoň jeden závodník musí být žákem základní školy, nebo příslušných ročníků gymnázií.

-

It must consist of three competitors, of which at least one competitor must be a pupil of a primary school or of the relevant years of grammar school.

 2         Karoserie - Body

Je povolen model sportovního prototypu kategorie LMP1 a LMP2 od roku 1999 od fy. SLOT IT, AVANT SLOT. Není dovoleno (broušení, zvednutí oproti podvozku, provádění prostupů a jiných nasávačů, které nejsou originální mimo ubroušení u převodu a rozšíření zadního podběhu dle fotografie.

-

The LMP1 and LMP2 sports prototype model has been permitted since 1999. IT SLOT, AVANT SLOT. It is not allowed (grinding, lifting against the chassis, making penetrations and other suckers that are not original outside the grinding at the transmission and extension of the rear wheel arch according to the photograph.

3         Podvozek, motorové klece, odpružení - Chassis, Motor cages, Suspension

Podvozek je povolen originální pro daný prototyp. V případě jiného výrobce modelu je povoleno nahrazení podvozkem slotit.  Motorová klec je povolena pouze v provedení anglewinder bez zásahu do uložení zadní osy.

Je dovolena úprava držáku vodítka viz fotografie a pružinové odpružení (set Slot.it kód CH47 a pružiny řady CH55).

-

The chassis is allowed original for the prototype. In the case of another model manufacturer, slotit replacement is permitted. The motor cage is only allowed in the anglewinder design without affecting the rear axle support.

It is allowed to modify the guide holder, see photos and suspension (spring kit Slot.it reference CH47 and spring series CH55).

4         Motor - Engine

Je dovoleno použití pouze motoru typu FLAT (FLAT-6, FLAT-6 S, FLAT-6 R, FLAT-6 RS).

-

Only FLAT engine is allowed (FLAT-6, FLAT-6 S, FLAT-6 R, FLAT-6 RS).

 

5         Disky, pneumatiky - Wheels, tires

Disky jsou libovolné, stejně velké jako originální disk, musí být opatřeny ozdobnými výplety, pokud nemají originální zdobení. Disky pouze odlehčené (vrtané kruhové a oválné díry) nejsou ozdobné, tudíž musí být rovněž osazeny výpletem.

Přední pneumatiky je povoleno osadit pneumatikou "Z0" (zero grip) PT07 i PT15.

Zadní pneumatiky jsou dovoleny z mechové gumy (libovolné) černé barvy

-

Discs are arbitrary, as large as the original disc, must be provided with decorative strings, unless they have original decoration. Lightweight discs (drilled round and oval holes) are not decorative, so they must also be fitted with strings.

Front tires may be fitted with both "Z0" (zero grip) PT07 and PT15 tires.

Rear tires are allowed in moss rubber (any) black

 

6         Převody - Gears

Jsou povinné převody Slot-it,

-

Slot-it transfers are required.

 

7         Dovážení modelu - Mass import model

Libovolné, nesmí být ovlivněn vnější vzhled modelu.

-

Any external appearance of the model must not be affected.

 

8        Interiér - Interior

Může být osazen lexanový interiér s nutností použití originální hlavičky (plastové). Jiná část modelu nesmí být z lehčeného materiálu.

-

It can be fitted with lexane interior with the necessity to use original head (plastic). Other part of the model must not be made of lightweight material.

 

9         Osvětlení - Lighting

Libovolné, LED nesmí přesahovat původní obrys modelu. Osvětlení musí být provedeno v originálním místě světel a to pouze 2× led v předních světlometech a 2× led v zadních světlometech. Zadní led musí být červené resp. červeně natřené. U typů, které mají osvětlení provedeno v křídle, budou led umístěny ve spodních difuzorech. Viz fotografie. Jiné osvětlení modelu není dovoleno.

-

Any LED must not exceed the original outline of the model. The illumination must be done in the original place of the lights and only 2 × ice in the headlights and 2 × ice in the headlights. The rear ice must be red respectively. red painted. For types that have lighting in the wing, the ice will be placed in the bottom diffusers. See photos. Other model lighting is not allowed.

 

10       Spojovací materiál - Fasteners

Spojovací materiál je libovolný, nesmí přesahovat obrys modelu (ani ze spodní části).

-

Fasteners are arbitrary and must not exceed the outline of the model (even from the bottom).

 

11         Přejímka, kvalifikace, závod - Acceptance, qualification, race

Závod se bude konat pouze v sobotu a to 2 víkend po novém roce.

-

The race will be held only on Saturday and 2 weekend after the New Year.

 

11. 1        Přejímka modelů - Acceptance of models

Přejímka modelů včetně doplacení startovného bude zahájeno 30 min před startem kvalifikace a bude trvat 15 min., pokud nebude model na přejímku dodán v předepsaném čase nezúčastní se kvalifikace, závodu ano. Pokud se opozdí o 5 min a více bude diskvalifikován i ze závodu.

-

Acceptance of the models, including the payment of the entry fee, will start 30 minutes before the start of the qualification and will last 15 minutes, if the model does not take part in the qualification at the prescribed time, the race will. If he is 5 minutes late or more he will be disqualified from the race.

 

11. 2        Systém kvalifikace - Qualification system

Kvalifikace bude odstartována hodinu a půl před závodem. Kvalifikační čas bude určen vždy součtem nejlepšího lap time každého závodníka teamu, k jehož docílení má 1min. jízdního času.

-

The qualification will start one and a half hours before the race. The qualifying time will always be determined by the sum of the best lap time of each team racer, to which he has 1min. driving time.

 

11. 3        Systém závodu - Race system

Bude vždy upřesněn na brífingu před závodem.

-

It will always be specified at briefing before the race.

 

12    Střídání - Substitution

Střídání závodníku bude probíhat v pauze mezi střídání drážek - v tuto dobu není povolena práce na modelu. Zastavení modelu pro servis je pouze v prostoru depa, které bude stanoveno na protilehlé rovince v délce cca 3m. Pokud model bez poruchy (porucha modelu je pouze tehdy, pokud model nejede) bude odebrán v jiném prostoru, bude mu udělena penalizace 100 kol, pokud při odebrání modelu způsobí havárii jiných jezdců, bude tato penalizace trojnásobná. Stejná penalizace bude udělena v případě práce na modelu v pauze pro střídání.

V případě pauzy týmu (tzv. pauzírák) musí být model umístěn v depu a není povoleno na modelu pracovat. V Případě porušení je udělena penalizace 300 kol.

-

The substitution of the competitor will take place in a pause between alternating grooves - at this time the work on the model is not allowed. Stopping of the model for service is only in the depot area, which will be set on the opposite plane in the length of about 3m. If the model without failure (the model failure is only when the model does not run) is removed in another area, it will be penalized with 100 laps, and if it removes other riders when the model is removed, this penalty will be tripled. The same penalty will be imposed in case of working on the model in pause for substitution.

In the case of a team break (so-called pause), the model must be placed in the depot and it is not allowed to work on the model. In the event of a breach, a penalty of 300 rounds is imposed.

 

13    Nasazování - Deployment

Každý tým musí obsadit svým nasazovačem daný sektor dráhy. Pokud bude v tomto sektoru chybět, bude týmu udělena penalizace 100kol. Pokud při absenci nasazovače vznikne v přiděleném sektoru havárie jiných jezdců, bude tato penalizace trojnásobná.

-

Each team must occupy a given sector of the track with their seeders. If this sector is missing, the team will be penalized with 100 rounds. If no riders fail in the allocated sector, this penalty will be threefold.

 

14    Ostatní - Other

Pokud není výše uvedena úprava zmíněna, je automaticky považována za zakázanou! Tyto závody jsou připravovány pro čestné jezdce, kteří chtějí zažít trochu adrenalinu a pobavit se s přáteli resp. soupeři. Současně je snahou zapojit co nejvíce dětí do tohoto závodu.

-

If not mentioned above, it is automatically considered as prohibited! These races are prepared for honest riders who want to experience some adrenaline and have fun with friends respectively. rivals. At the same time, it is an effort to involve as many children as possible in this race.